سر فصل های آموزش سیستمهای هموشمند ساختمان

 فصل اول    What is TIS Smart Home

فصل دوم     TIS Bus connection Topology and Addresses

فصل سوم   Smart Home lighting Design

فصل چهارم TIS Climate Control  

فصل پنجم   Curtain & Motor Control

فصل ششم  Saving Energy, Timer & Automation Best Design

آموزش های  TIS

پاور پوینت طراحي و نصب تأسيسات حفاظتي و ساختمان هاي هوشمند

 

سیستمهای هوشمند ساختمان چیست ؟

آدرس دهی و توپولوژی ارتباطی BUS

نورپردازی و کنترل روشنایی در خانه هوشمند

کنترل سیستم تهویه هوا و  سرمایش و گرمایش

کنترل پرده 

صرفه جویی در انرژی ، زمان و بهینه سازی اتوماتیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

سیستم های برق خورشیدی