قسمتهاي مختلف ساختمان بنايي

ــ پي  
ــ كلافها        
ــ ديوارها       
ــ ستونها        
ــ سقف        
مراحل اجرا        :
پي كني
عرض و ارتفاع پي با توجه بار هاي وارده و مقاومت خاك منطقه وعرض ديوارها يي كه روي آن اجرا خواهند شد محاسبه شده و بعد پلان فنداسيون با توجه به پلان تيپ بندي ومحل قرار گيري ستونها طراحي و آكس بندي ميگردد و از روي پلان فنداسيون توسط ريسمان آكسها را مشخص و بعد با گچ عرض پي كني كه بايد پي كني شود مشخص مي شود .      
رنگ ساختمان ريخته شود بعد پي كني با دست يا به صورت مكانيكي با بيل مكانيكي انجام مي گيرد كه اين مرحله براي تمام انواع ساختمان ها چه اسكلت فولادي و چه اسكلت بتني و بنايي مشترك است   
مقاومت خاك مناطق مختلف شهري در دفاتر فني فعال ، شهرداري ، مسكن و شهرسازي واستانداري موجود مي باشد براي ساختمانهاي بنايي مقاومت خاك را مي توان با بازديد از محل نيز تخمين زد به شرح زير :
ـ        خاك دستي فاقد مقاومت لازم براي پي سازي است كه بايد برداشته شود .
ـ        خاك شن وماسه اي ( خاك دج ) داراي مقاومت خوب در حدود 1.5-2.5 3.5kg/cm2 
ـ        خاك رس خشك داراي مقاومت نسبتاً خوب در حدود 1-1.5و 2 kg/cm2
ـ        خاك رس مرطوب فاقد مقاومت لازم است .     
هم چنين از روش آزمايش در محل توسط كيسه هاي سيمان نيزمي توان مقاومت نهايي بعد مقاومت مجاز را محاسبه كرد.    
بعد از انجام پي كني با توجه به اينكه كف ساختمان± ) از پي چه ارتفاعي دارد چندين حالت براي اجراي كورسي و فنداسيون وجود دارد اگر اختلاف ارتفاع كف ساختمان و كف پي به اندازه پي با شد فنداسيون كار كورسي چنين را نيز انجام خواهد ومي توان بعد از اجراي بتن و مگر فنداسيون به كف رسيد كه اين حداقل ارتفاع پي و كف ساختمان است   .
در غير اين صورت به دو روش مي توان به كف ساختمان رسيد و بعد عمليات بلوكاژ را انجا م داد .
الف ـ   ابتدا  كرسی چنين را با سنگ لاشه كه به آن لاشه چنين گفته مي شود انجام داده و بعد فنداسيون نواري يا منفرد را اجرا بعد كرسی چيني را روي آن انجام دهيم كه بهترين حالت است زيرا كف ساختمان از پايين ترين نقطه به قسمتهاي بالاتر ساختمان متصل مي شود ولي در روش قبلي فشار را تحمل مي كند و مقاومت فنداسيون بتني كه آرماتور بندي شده است را ندارد .
نحوه اجرايي آرماتور بندي فنداسيون       
با توجه به پلان فنداسيون و دتايلهاي آن تعداد ميل گردهاي طولي و تقويتي و همچنين شماره آنها و            ميلگردهاي خاموت و شماره و فواصل آنها از هم ( c.o.c) در پلان فنداسيون محاسبه و آورده شده است كه توسط آن به تعدادي كه در نقشه داده شده ميل گردهايي طولي روي خرك يا زمين قرار گرفته و به طول لازم برش داده مي شوند و توسط خاموتها ميل گردهاي پاييني طولي و بالايي به هم وصل مي گردند و همچنين آرماتورهاي مش بندي هم بطول هاي لازم برش داده شده وبه صورت شبكه بندي روي هم قرار گرفته و توسط سيم آرماتور بندي بسته شده و در محل زير ستونها قرار مي گيرند بعد از اينكه آرماتور بندي قسمتي از كلاف پاييني آماده شد آن را در محل قرار داده و قالب بندي را انجام مي دهند             .

انواع قالب بندي كلاف تحتاني:    
ـ قالب آجري :   
كه بهترين حالات قالب بندي است زيرا بعد از بتن ريزي دوباره مي توان از آجرها استفاده كرد و همچنين شكل پذيري بالاي آن قابليت عمده اي براي قالب آجري به حساب مي آيد بدين ترتيب كه به عرض مورد نظر همچنين ارتفاع در نظر گرفته شده براي فنداسيون يك ديوار آجري معمولاً 20cm اجرا مي كنند و قسمتهاي داخلي آن را با پلاستيك مي پوشاند تا آب بتن توسط آجرها جذب شده هم آجرها بعداً راحتر از بتن جذب شوند ولي براي كلافهاي قايم و فوقاني از قالب آجري نمي توان استفاده كرد .      

ـ قالب تخته اي :
كه بيشتر براي كلافهاي قايم و فوقاني مورد استفاده قرار مي گيرد و براي كلافهاي تحتاني هم اگر مقرون به صرفه باشد و همچنين قالب تخته اي موجود باشد مي توان استفاده كرد و تخته ها قبل از قالب بندي روغن كاري مي شوند تا هم آب بتن توسط تخته ها جذب نشود هم قالب ها راحت تر از بنتن جدا شوند كه همان كار پلاستيك در قالب آجري را انجام مي دهد    
ـ قالب فلزي     : 
از قالب فلزي هم مي تولن براي كلدف تحتاني استفاده كرد ولي براي پروژه هاي كوچك مقرون به صرفه نيست اين قالب ها هم قبل بسته شدن روغن كاري ميشوند ولي در اينجا جذب آب ديگر مد نظر نيست     .
ـ حالتي هم است كه خاك منطقه به عنوان قالب عمل ميكند در اين موارد پي را به عرض و عمق مورد نظر كند بعد ديواره هاي پي را با پلاستيك مي پوشانند و زمين خود نقش قالب را ايفا مي كند و نيازي به قالب نيست و عايق بندي به علت اين است كه آب بتن جذب نشده و نسبت آب به سيمان بتن تغيير نكند          .
در محل اتصال كلدف هاي قائم به تحتاني ميلگردهاي انتظار قرار داده مي شوند تا بعد از بتن ريزي آرماتورهاي آن به اين آرماتورهاي انتظار بسته شوند         .
بتن ريزي فنداسيون        : 
در ساختمانهاي كوچك بتن ريز ي توسط دست وبدون ويبراتور و بتو نر انجام مي گيرد و طرح اختلاط بتن در اينجا نقشي ندارد و گارگران به صورت تخميني ميزان شن و ماسه و سيمان و حتي عامل مؤثر بتن يعني آب تعيين و بتن را تهيه و آماده مي كنند و بتن ريزي به صورت تكه تكه انجام مي گيرد و در بعضي موارد بتن قسمتي از كلدف ريخته شده و بعد از چند روز فاصله قسمتهاي ديگر اجرا مي شود كه يك عيب بزرگ براي قسمت مهمي از يك ساختمان به شمار مي رود در ساختمان هاي با اهميت هاي بيشتر شاهد طرح اختلاط بتن تخميني و بتونر هستيم بدين صورت كه ميزان شن وماسه براي يك كيسه و محاسبه شده وآن را به وزني كه يك بيل معمولي مي تواند از شن يا ماسه برداشته شود تقسيم مي كنند و تعداد بيلهايي كه از شن وماسه بايد در مخزن بتونر براي يك كيسه سيمان ريخته شود مشخص مي شود و ميزان آب را هم به وزن يك سطل تقسيم كرده و تعداد سطل هاي آب براي يك كيسه سيمان 50 كيلو گرمي به دست مي آيد به طور مثال : 35 بيل شن ، 40 بيل ماسه ، 1كيسه سيمان و دو سطل آب نمو نه اي از طرح اختلات بتني براي يك ساختمان با اهميت كه از لحاظ كار بري يك ساختمان مسكوني آپارتماني بود مي توان نام برد.

ـ كلاف قائم و افقي     
بعد از اتمام فنداسيو ن ديواره هاي كناري كه در ساختمان بنايي معمولاً باربر هستند اجرا مي شود و محل كلدفهاي قائم را خالي مي گذارند و خود ديوارها هم به عنوان قالب عمل مي كنند و بعد آرماتوربندي كلدف قائم را نجام داده و در محل مورد نظر قرار مي دهند اينجا نيز نوع قالب معمولاً تخته اي است     .
ـ ستون گذاري  
در محل ستون ها كه مش بندي در فنداسيون اجرا مي شود بيس پليت هايي را توسط بولت به فنداسيون اتصال داده و بعد از اتمام بتن ريزي دوباره صحفه ها را باز كرده و زير آن ملات نرمه ريخته و دوباره در جاي خود قرار داده و پيچ ها را مي بندند كه اين عمل را مونتاژ يا هوا گيري مي نامند بعد ستون ها را روي بيس پيليت ها اتصال ميدهند   .
ـ تير ريزي      
بعد از ستون گذاري شاهتيرها اجرا مي شوند و تير هاي فرعي روي شاهتيرها و ديوار باربر قرار مي گيرند بهترين حالت براي تير ريزي اين است كه تيرها داخل كلدف فوقاني قرار مي گيرند كه بدليل مشكل بودن اجراي آن انجام نمي شود در غير اين صورت بايد از پليت هاي كوچك براي اتصال تيرها به كلدف فوقاني استفاده كرد كه اين هم در عمل به خاطر اقتصادي نبودن و مشكلات عديده با استقبال روبرو نشده است و عيبي ديگر بر معايب كارهاي اجرايي افزوده است .   
ـ باربند افقي      :
در سقفهاي طاق ضربي براي مقابله نيروي افقي از باربند افقي استفاده مي شود كه به صورت ضربدري و براي مساحت كوچك تر يا مساوي 25 متر مربع اجرا مي شود كه معمولاً با يد توسط پيچ ومهره اجرا شود ولي در عمل يك ميل گرد طوري در عرض تير ها مي اندازند وبه تيرها وبه تير اتصال مي دهند آن براي اينكه تيرها هنگام اجراي طاق ضربي تكان نخورند .

سیستم های برق خورشیدی