بهسازی ساختمانهای بنایی غیرمسلح

الف- اجرای دیوار برشی در سازه بنایی

 

ب- اجرا فونداسیون تک در زیر شناژهای قائم جدید

پ- تقویت کلاف قائم موجود به روش cover plate

ت- اجرای کلاف افقی جدید 

ج- تقویت سقف طاق ضربی موجود

د) تقویت دیوارهای باربر موجود 

 

روشهای بهسازی ساختمانهای بتنی

الف )تقویت فونداسیون موجود 

 

 

 

ب) تقویت دیوار برشی با استفاده از cover plate

پ) تقویت دیوار برشی با استفاده از الیاف کربن(cfrp)

ت)تقویت تیرهای بتنی با استفاده از روش cfrp 

 

 

سیستم های برق خورشیدی